เผยแพร่ผลงาน ครูเชี่ยวชาญ

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/ครูและบุคคาการทางการศึกษา ทำประเมิน ต่างฯ

กระทู้นี้ประกอบด้วย 1 ข้อความตอบกลับ มี 2 เสียง และอัปเดตครั้งสุดท้ายโดย  ครูประถม 1 เดือน มาแล้ว

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #9907 ตอบกลับ

  นางสาวนิธิตา พะลัง ตาแหน่ง

  <p style=”text-align: left;”>ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์
  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
  ชื่อผู้วิจัย    นางสาวนิธิตา พะลัง       ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
  หน่วยงาน  โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร สังกัดเทศบาลเมืองหลังสวน
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย   ปีที่ พ.ศ. 2562</p>
  <p style=”text-align: left;”>
  บทคัดย่อ
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นทางวิทยาศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งหมดจานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 30 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 จานวน 10 หน่วย 30 ชุดกิจกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
  สรุปผลการวิจัย
  1. ชุดกิจกรรมโดยวิธีการแบบเรียนปนเล่นตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 81.60/82.87
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยวิธีการแบบเรียนปนเล่นตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังการใช้ชุดกิจกรมสูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมโดยวิธีการแบบเรียนปนเล่นตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก</p>

  #10129 ตอบกลับ

  เผยแพร่ เรียบร้อยแล้วค่ะ คลิก

  ครูประถม ขอขอบคุณ ครูนิธิตา พะลัง  โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร สังกัดเทศบาลเมืองหลังสวน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย    ที่นำการวิจัยดีดี เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย มาแบ่งปันให้เพื่อนครูได้ศึกษา

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
ตอบกลับไปยัง: เผยแพร่ผลงาน ครูเชี่ยวชาญ
ข้อมูลของคุณ: