fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

บทบาทของคอมพิวเตอร์

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

บทบาทของคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในระบบการทำงานต่างๆ คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกต่อระบบการทำงานต่างๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคม

1. ด้านการศึกษา

ปัจจุบันสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้นำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ก้าวทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลก ในสถานศึกษาได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้งาน 3 ลักษณะ คือ
• ใช้สำหรับผู้เรียน ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาเพื่อศึกษาหาความรู้ต่างๆ ได้แก่ สืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรม Office การใช้โปรแกรมกราฟิก และ โปรแกรมบันเทิง บทเรียนออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น
• ใช้สำหรับผู้สอน ผู้สอนใช้คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาเพื่อถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่ผู้เรียน ได้แก่ นำเสนอเนื้อหาต่างๆโดยใช้โปรแกรม PowerPoint ทำสื่อการเรียนการสอน CAI ทำเว็บไซต์เพื่อแสดงเนื้อหาแบบออนไลน์ เป็นต้น
• ใช้สำหรับงานด้านบริหาร การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสถานศึกษาทางงานด้านบริหารเพื่อช่วยการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ การเก็บคะแนนผู้เรียน ข้อมูลผู้เรียน การประเมิน และการจัดเก็บข้อมูลต่างๆภายในสถานศึกษา

2. ด้านการสื่อสาร

ปัจจุบันมีการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้หลากหลายและให้ความสะดวกต่อการใช้งานจึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เช่น การสื่อโดยผ่านเว็บแชท การสื่อสารโดยใช้เว็บบอร์ด การสื่อสารโดยใช้ Webcam

3. ด้านบริหารประเทศ

รัฐบาลได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารประเทศ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความยุติธรรมต่อประชาชน และลดปัญหาการคอรัปชันของหน่วยงานทางราชการ

4. ด้านสังคมศาสตร์

มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ทางด้านวิจัยและพัฒนา การดำรงชีวิตประจำวัน การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจัดทำข้อมูลแบบสถิติ กราฟ เพื่อสะดวกในการนำไปใช้งานต่างๆ เป็นต้น

5. ด้านวิศวกรรม

การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ทางด้านวิศวกรรม เป็นการส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมให้ได้ผลงานที่ออกมาดีเยี่ยม โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการคิดวิเคราะห์เพื่อความถูกต้องแม่นยำ

6. ด้านวิทยาศาสตร์

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเก็บข้อมูล เพิ่มรวดเร็วและความแม่นยำในการวิจัยค้นคว้า อีกทั้งยังใช้ตรวจองค์ประกอบของธาตุต่างๆ

7. ด้านการแพทย์

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการแพทย์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วย และ ช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆ เป็นต้น

8. ด้านอุตสาหกรรม

การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อช่วยคุณภาพต่างๆของแต่ละบริษัท การทำบัญชี รายรับ รายจ่ายของบริษัท การกำหนดการผลิตสินค้า อีกทั้งยังควบคุมการผลิตสินค้าต่างๆเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

9. ด้านธุรกิจ

การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ทางด้านธุรกิจ เพื่อช่วยประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ การเก็บข้อมูล การนำเสนอสินค้าโดยผ่านเว็บไซต์

10. ด้านการธนาคาร

การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านการธนาคาร เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า ประมวลผลการฝาก การถอน การโอน และ ธุรกรรมอื่นๆที่ทางธนาคารกำหนด เช่น การฝาก ถอนผ่านตู้ ATM

11. ด้านสำนักงาน

การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านสำนักงาน เพื่อช่วยงานทางด้านเอกสารการพิมพ์ การจัดเก็บข้อมูล การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ ที่มีเครื่องเดียวแต่สามารถสั่งพิมพ์ได้ทั้งหมดทุกคน การแบ่งปันข้อมูล (Share Data) เป็นต้น

12. ด้านความบันเทิง

การใช้งานคอมพิวเตอร์ทางด้านความบันเทิง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. เพลง ภาพยนตร์
ปัจจุบันมีความสะดวกทางด้านบันเทิงโดยสามารถฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์ที่บ้านหรือที่อื่นๆได้แค่มี ไฟล์ของเพลง ภาพยนตร์ หรือ สามารถดูออนไลน์ได้
2. เกมคอมพิวเตอร์
เกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น เนื่องจากเป็นช่วงที่กำลังสนใจสิ่งที่แปลกใหม่ ให้ความท้าทาย และความสนุกสาน

Comments
Loading...