fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจัดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สวัสดีค่ะ ครูประถม มีข่าวประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่อง นโยบายและจัดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะ นโยบายเร่งด่วนเรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ ๒๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้น องกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร นโยบายและจัดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ

Comments
Loading...