ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 ปี 2562 ONET62

Spread the love
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  

ผลการสอบ โอเน็ต ปีการศึกษา 2561 จะประกาศผลตามวันเวลานี้ โดยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
4.เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
5.เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น และจะประกาศผลสอบโดย

ป.6 – สอบวันที่ 2 ก.พ. 62 และประกาศผล ในวันที่ 25 มี.ค. 62
ม.3 – สอบวันที่ 2-3 ก.พ. 62 และประกาศผลสอบ ในวันที่ 26 มี.ค. 62
ม.6 – สอบวันที่ 2-3 มี.ค. 62 และประกาศผลสอบ ในวันที่ 31 มี.ค. 62

โดยมีช่องทางการติดตามข่าวสารคือ

  1. ระบบประกาศ O-NET ผลรายบุคคล : https://goo.gl/TMnZjr
ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 ปี 2562 ONET62
ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 ปี 2562 ONET62
  1. ระบบประกาศและรายงานผลรายโรงเรียน : https://goo.gl/PK84Dk
ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 ปี 2562 ONET62
ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 ปี 2562 ONET62
  1. ระบบประกาศผล E-Score : https://goo.gl/XMGs9e
ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 ปี 2562 ONET62
ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 ปี 2562 ONET62

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สทศ. โทร 02-217-3800 ทุกวัน – เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น. 

เว็บหลัก สทศ. www.niets.or.th

 

แสดงความคิดเห็น