fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

ประกาศ ที่ ศธ 04009/4681 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผอ. สังกัด สพฐ. ปี.พ.ศ.2561

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 มาเพื่อทราบความแจ้งแล้วนั้น

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จึงขอให้สำนังานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการดังนี้

  1. ห้ามมิให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด
  2. ให้สอดส่อง กำกับ ดูแลบุคลากรในสังกัด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือก ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ใดที่ส่อไปในทางทุจริต ขอให้รายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทันที

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/รายละเอียดเอกสาร.pdf” download=”all”]

Comments
Loading...