ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

มาตรฐานด้านตัวชี้วัดแหล่งข้อมูล/วิธีพิสูจน์หมายเหตุ
1.การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ1. โรงเรียนผ่านการประเมินรับรองเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง-เกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2553
-เกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
2. มีการจัดตั้งชมรม สุขภาพที่มีแกนนำนักเรียนรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่องนักเรียนดำเนินกิจกรรมอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป1.ตรวจสอบเอกสารเพื่อดูความครบถ้วนของข้อมูล ดังนี้
*คำสั่งแต่งตั้งนักเรียนแกนนำชมรมระบุชั้นปีที่ศึกษา เป็นข้อมูลปัจจุบัน
*บันทึกประชุมของนักเรียนที่มีความต่อเนื่อง (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง)
*แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมระบุวัน เดือน ปี และชื่อผู้รับผิดชอบ
2.พิจารณาเนื้อหาการบันทึกของนักเรียนสอดคล้องและเป็นไปตามแผนกิจกรรมที่ระบุไว้หรือไม่
3.สอบถามนักเรียนแกนนำ/สมาชิก/นักเรียนทั่วไป จำนวน 5 – 10 คน เรื่องการรับรู้กิจกรรมของชมรมและการมีส่วนร่วม (รับรู้อย่างน้อยร้อยละ 80)
3.ผลสำเร็จของการดำเนินงาน
3.1ภาวะสุขภาพของนักเรียน
4. ภาวะการเจริญเติบโต
4.1นักเรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) เกินเกณฑ์ (เริ่มอ้วนและอ้วน)
4.2นักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (H/A)ต่ำกว่าเกณฑ์(ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย)
-รายงานภาวะโภขนาการนักเรียน
- แบบสรุป ภาวะโภขนาการนักเรียน
-โครงการออกกำลังกายเพื่อลดความอ้วน
-โครงการกระโดดเพิ่มความสูง
-ภาพกิจกรรม
5. นักเรียนไม่มีฟันแท้ ผุ
อุด และถอน
-เอกสารรายงานภาพรวมและรายงานการผ่านเกณฑ์ของนักเรียนขั้นประถมศึกษาและ/หรือชั้นมัธยมศึกษา
-ภาพกิจกรรม
6. นักเรียนอายุ7-18 ปี มีสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health related Physical Fitness) ผ่านเกณฑ์-เอกสารรายงาน
-ภาพกิจกรรม
7. นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลช่วยเหลือ-เอกสารรายงานผลการประเมิน SDQ
นักเรียน ปกติ 95.54
เสี่ยง 3.62
มีปัญหา 0.84
-เอกสารรายงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล
-โครงการเยี่ยมบ้าน
-ภาพกิจกรรม
8. นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านสุขอนามัยทางเพศ-เอกสารรายงาน
-สอบถามครู
-สอบถามนักเรียน
9. การสูบบุหรี่ในโรงเรียน-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
-โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขยาเสพติดในโรงเรียน
-กิจกรรมการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
-ภาพกิจกรรม
10. นักเรียนที่มีสายตาและการได้ยินผิดปกติ ได้รับการแก้ไข-เอกสารรายงานผลการตรวจสายตาและการได้ยิน
-เอกสารรายงานการแก้ไขปัญหานักเรียนรายบุคคล
-สอบถามครู
-สอบถามนักเรียน
3.2 โครงการแก้ไขปัญหาในโรงเรียน11. มีโครงการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่มีความชุกสูงหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียนได้เป็นผลสำเร็จ-เอกสารโครงการ
-สอบถามครู
3.3 งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.3.1 น้ำบริโภคปลอดภัยและเพียงพอ
12. น้ำบริโภคปลอดภัยและเพียงพอ-ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค ผ่านเกณฑ์ประเมิน
-ภาพประกอบ
3.3.2 สุขาน่าใช้13.ส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS-รายงานตามแบบสำรวจ
-สำรวจสภาพจริง
-ภาพประกอบการดำเนินงาน
3.3.3โภชนาการและสุขาภิบาล อาหาร14.มีการจัดหรือจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่หวานจัด ไม่เค็มจัด และไม่มีไขมันสูง-สำรวจสภาพจริง
-เอกสารดำเนินงาน / กิจกรรม
3.3.3โภชนาการและสุขาภิบาล อาหาร15.มีการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้บริโภคผักมื้อกลางวันตามปริมาณที่แนะนำจำหน่ายอาหารกลางวัน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 974 คน
ชั้นอนุบาล 141 คน ชั้นประถมศึกษา494 คน
ชั้นมัธยมศึกษา 339 คน
รวมปริมาณผักที่ซื้อทั้งหมด 45 กิโลกรัม
กรณีให้ร้านค้าจำหน่าย (เฉพาะร้านขายอาหารมื้อหลัก เช่น ขายแกง ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ)
ร้านที่ 1 ขายก๋วยเตี๋ยว ผัดผัก และผัดพริกแกง รวมปริมาณผักที่ซื้อทั้งหมด 13 กิโลกรัมต่อมื้อ
(จำนวนที่ขายอาหารรวมทุกเมนู 150 จาน/ชาม ต่อวัน/เฉลี่ย นร. 1 คน รับประทานอาหาร 1 จาน/ชาม)
4) การป้องกันอุบัติเหตุ17.การบาดเจ็บในโรงเรียนที่ทำให้นักเรียนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล-รายงานการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียน
-รายงานการใช้บริการห้องพยาบาลของนักเรียน
-สุ่มสอบถามนักเรียน
5) การป้องกันและแก้ไขมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ18. มีการจัดการปัญหาที่เกิดจาก มลภาวะภายนอกโรงเรียนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ-เอกสารรายงาน
-สำรวจสภาพจริง
-สอบถามครู
5) การป้องกันและแก้ไขมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ19. โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน-รายงานตามแบบประเมิน
-ภาพอาคาร สถานที่
มาตรฐานด้านตัวชี้วัดแหล่งข้อมูล/วิธีพิสูจน์หมายเหตุ
1.การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ1. โรงเรียนผ่านการประเมินรับรองเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง-เกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 1  วันที่ 22 มีนาคม 2553

-เกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 2 วันที่ 10 กรกฎาคม  2557

 
2. มีการจัดตั้งชมรม สุขภาพที่มีแกนนำนักเรียนรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่องนักเรียนดำเนินกิจกรรมอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป1.ตรวจสอบเอกสารเพื่อดูความครบถ้วนของข้อมูล ดังนี้

   *คำสั่งแต่งตั้งนักเรียนแกนนำชมรมระบุชั้นปีที่ศึกษา เป็นข้อมูลปัจจุบัน

   *บันทึกประชุมของนักเรียนที่มีความต่อเนื่อง (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง)

   *แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมระบุวัน เดือน ปี และชื่อผู้รับผิดชอบ

2.พิจารณาเนื้อหาการบันทึกของนักเรียนสอดคล้องและเป็นไปตามแผนกิจกรรมที่ระบุไว้หรือไม่

3.สอบถามนักเรียนแกนนำ/สมาชิก/นักเรียนทั่วไป จำนวน 5 – 10 คน เรื่องการรับรู้กิจกรรมของชมรมและการมีส่วนร่วม (รับรู้อย่างน้อยร้อยละ 80)

 
3.ผลสำเร็จของการดำเนินงาน

3.1ภาวะสุขภาพของนักเรียน

 

4. ภาวะการเจริญเติบโต

4.1นักเรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) เกินเกณฑ์ (เริ่มอ้วนและอ้วน)

4.2นักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (H/A)ต่ำกว่าเกณฑ์(ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย)

 

 

 

-รายงานภาวะโภขนาการนักเรียน

– แบบสรุป ภาวะโภขนาการนักเรียน

-โครงการออกกำลังกายเพื่อลดความอ้วน

-โครงการกระโดดเพิ่มความสูง

-ภาพกิจกรรม

 
 5. นักเรียนไม่มีฟันแท้ ผุ

อุด และถอน

-เอกสารรายงานภาพรวมและรายงานการผ่านเกณฑ์ของนักเรียนขั้นประถมศึกษาและ/หรือชั้นมัธยมศึกษา

-ภาพกิจกรรม

 
 6. นักเรียนอายุ7-18 ปี มีสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health related Physical Fitness) ผ่านเกณฑ์-เอกสารรายงาน

-ภาพกิจกรรม

 
 7. นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลช่วยเหลือ-เอกสารรายงานผลการประเมิน SDQ

นักเรียน ปกติ 95.54

เสี่ยง 3.62

มีปัญหา 0.84

-เอกสารรายงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล

-โครงการเยี่ยมบ้าน

-ภาพกิจกรรม

 

 
 8. นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านสุขอนามัยทางเพศ-เอกสารรายงาน

-สอบถามครู

-สอบถามนักเรียน

 
 9. การสูบบุหรี่ในโรงเรียน-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

-โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขยาเสพติดในโรงเรียน

-กิจกรรมการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

-ภาพกิจกรรม

 
 10. นักเรียนที่มีสายตาและการได้ยินผิดปกติ ได้รับการแก้ไข-เอกสารรายงานผลการตรวจสายตาและการได้ยิน

-เอกสารรายงานการแก้ไขปัญหานักเรียนรายบุคคล

-สอบถามครู

-สอบถามนักเรียน

 
3.2 โครงการแก้ไขปัญหาในโรงเรียน11. มีโครงการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่มีความชุกสูงหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียนได้เป็นผลสำเร็จ-เอกสารโครงการ

-สอบถามครู

 
3.3 งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

    3.3.1 น้ำบริโภคปลอดภัยและเพียงพอ

12. น้ำบริโภคปลอดภัยและเพียงพอ-ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค ผ่านเกณฑ์ประเมิน

-ภาพประกอบ

 

 
3.3.2 สุขาน่าใช้13.ส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS-รายงานตามแบบสำรวจ

-สำรวจสภาพจริง

-ภาพประกอบการดำเนินงาน

 
3.3.3โภชนาการและสุขาภิบาล อาหาร14.มีการจัดหรือจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่หวานจัด ไม่เค็มจัด และไม่มีไขมันสูง-สำรวจสภาพจริง

-เอกสารดำเนินงาน  /   กิจกรรม

 
3.3.3โภชนาการและสุขาภิบาล อาหาร15.มีการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้บริโภคผักมื้อกลางวันตามปริมาณที่แนะนำจำหน่ายอาหารกลางวัน จำนวนนักเรียนทั้งหมด  974  คน

 ชั้นอนุบาล 141  คน  ชั้นประถมศึกษา494  คน           

 ชั้นมัธยมศึกษา  339  คน

รวมปริมาณผักที่ซื้อทั้งหมด  45  กิโลกรัม

กรณีให้ร้านค้าจำหน่าย (เฉพาะร้านขายอาหารมื้อหลัก  เช่น ขายแกง  ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ)

ร้านที่ 1  ขายก๋วยเตี๋ยว  ผัดผัก  และผัดพริกแกง  รวมปริมาณผักที่ซื้อทั้งหมด  13  กิโลกรัมต่อมื้อ

(จำนวนที่ขายอาหารรวมทุกเมนู 150 จาน/ชาม  ต่อวัน/เฉลี่ย นร. 1 คน รับประทานอาหาร 1 จาน/ชาม)

 

 
4) การป้องกันอุบัติเหตุ17.การบาดเจ็บในโรงเรียนที่ทำให้นักเรียนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล-รายงานการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียน

-รายงานการใช้บริการห้องพยาบาลของนักเรียน

-สุ่มสอบถามนักเรียน

 
5) การป้องกันและแก้ไขมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ18. มีการจัดการปัญหาที่เกิดจาก มลภาวะภายนอกโรงเรียนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ-เอกสารรายงาน

-สำรวจสภาพจริง

-สอบถามครู

 
5) การป้องกันและแก้ไขมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ19. โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน-รายงานตามแบบประเมิน

-ภาพอาคาร สถานที่

 

 

 

แสดงความคิดเห็น