fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยประโยชน์ทางตรง คือ คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างเที่ยงตรง รวดเร็ว ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ส่วนประโยชน์ทางอ้อม คือ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยเพิ่มพูนความรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งช่วยพัฒนาระบบงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้ดังต่อไปนี้

1. ด้านการศึกษา

 • ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
 • ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน
 • ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
 • ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผู้เรียนและผู้อื่น

2. ด้านการสื่อสาร

 • ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
 • เป็นสื่อกลางในรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
 • ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน

3. ด้านการบริหารประเทศ

 • เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
 • เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
 • ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
 • เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน

4. ด้านสังคมศาสตร์

 • ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
 • ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

5. ด้านวิศวกรรม

 • ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
 • สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
 • ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
 • ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต

6. ด้านวิทยาศาสตร์

 • ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่าง ๆ
 • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
 • ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็ก ๆ ได้
 • สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง

7. ด้านการแพทย์

 • ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
 • เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
 • ช่วยลดเวลาในการักษาโรค

8. ด้านอุตสาหกรรม

 • ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
 • ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้
 • ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
 • ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร

9. ด้านธุรกิจ

 • เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
 • ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ
 • ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
 • ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
 • เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก

10. ด้านธนาคาร

 • ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
 • ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร ทำให้สามารถจัดการด้านการเงินได้ทุกที่ตลอดเวลา
 • ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร

11. ด้านสำนักงาน

 • ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
 • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
 • ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

12. ด้านความบันเทิง

 • ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
 • เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
 • ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น