fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

รายละเอียดร่างมคอ.1 ครู 4 ปี เน้นปฏิบัติการสอนตั้งแต่ปี1ถึง ปี4

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 22
 •  
 •  
 •  
 •  

          สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มคอ.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และระดับบัญฑิตศึกษา โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาสาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้เปิดเผยว่า

          ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเบื้องต้นคือ เวลาเรียนจาก 5 ปี เป็น 4 ปี โดยในแต่ละปี จะมีการฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียน หรือสถานประกอบการอย่างน้อย 25% ของเวลาเรียน คือ

          ปี 1 นิสิตนักศึกษาจะมีเวลาการฝึกงาน 1 เดือน ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของครูว่าทำอะไรบ้าง ซึ่งจะทำให้นิสิตนักศึกษาครู เกิดการเรียนรู้ มีทักษะการคิดเชื่อมโยงความรู้ และมีทักษะภาษาในการสื่อสาร

          ในปี 2 จะมีการฝึกงานอีก 1 เดือน โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูที่จะช่วยครูในโรงเรียนทำทุกอย่าง

          ขึ้นปี 3 จะฝึกงาน  1 เดือน เน้นปฏิบัติการสอนหรือเป็นครูฝึกสอน คือต้องทำแผนการสอน ใช้สื่อการสอนต่าง ๆ เป็น โดยมีครู และครูพี่เลี้ยงคอยดูแล

          และปี 4 ต้องฝึกงาน  1 เทอม โดยจะปฏิบัติหน้าทีเป็นครูเลย แต่ยังต้องอยู่ในการกำกับดูแลของครู และอาจารย์นิเทศ

         รศ.ดร. ประพันธ์ศิริ กล่าว่า “สำหรังโครงสร้างหน่วยกิตการเรียน 4 ปี ปรับเปลี่ยนจากเดิมเรียน 179 หน่วยกิต ลดเหลือ 129 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาการศึกษาทั่วไป หรือวิชาพื้นฐานความเป็นคน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ซึ่งเน้นการเป็นครูโดยเฉพาะ ขณะที่วิชาเอกเดี่ยวต้องเรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต วิชาเอกคู่โดยวิชาเอกละต้องเรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต หรือเอกโทไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต การเรียนการสอนต่อไปจะเน้นสมรรถนะและลงปฏิบัติการในสถานศึกษาทั้งระบบ เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ ดังนั้นผลการเรียนรู้จะเกิดขึ้นมากกว่า และมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เพราะกระบวนการจะเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และเน้นการศึกษานอกห้องเรียนมากขึ้น อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหลักสูตรครู 4 ปี จะใช้ได้ในปีการศึกษา 2562 แน่นอน “

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.kruupdate.com


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 22
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น