fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันนี้จะนำความรู้เกี่ยวกับ “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” มาเล่าสู่กันฟังนะครับ

 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกในรัฐบาลของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2503 เนื่องจากในช่วงนั้นสัตว์ป่าถูกล่าเป็นจำนวนมากจนลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว และกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่าในขณะนั้น มีเพียงพระราชบัญญัติรักษาช้างป่า ร.ศ. 1199 (พ.ศ. 2443) เท่านั้น ยังไม่มีการคุ้มครองสัตว์ป่าอื่น ๆ รัฐบาลในสมัยที่มี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้ตรากฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้น คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 โดยมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ทรงลงนามในพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2503

ที่มา :: http://www.mnre.go.th/reo13/th/calendar/detail/593

Comments
Loading...