fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

วันรัฐธรรมนูญ

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วันนี้เรามาทำความรู้จัก   “วันรัฐธรรมนูญ” เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญ ที่ทางราชการประกาศให้เป็นวันหยุด เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกอัน เป็นฉบับถาวร แม้หลายคนอาจจะงงและสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายของบ้านเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขอยู่ตลอดเวลา แต่นั่นให้พึงตระหนักว่า เป็นสิ่งที่ทำเพื่อประชาชนชาวไทย ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

ความหมายของวันรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ หมายถึง การกำหนดรูปแบบของรัฐว่าเป็นรัฐเดียวหรือรัฐรวม ซึ่งเป็นระบอบการปกครองของรัฐรวมทั้งสถาบันและองค์กรการใช้อำนาจอธิปไตยในการปกครองรัฐ ถือเป็นบทกฎหมายสูงสุดในการจัดระเบียบการปกครองประเทศ

วันรัฐธรรมนูญในไทย

วันรัฐธรรมนูญ เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 1o ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับถาวรเป็นฉบับแรก ให้แก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งได้ถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกอัน และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ทางราชการจึงกำหนด   วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ มีการเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย

 

ที่มา :: http://www.mnre.go.th/reo13/th/calendar/detail/611


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น

Get real time updates directly on you device, subscribe now.