fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

สํานักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

          ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1.1 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ

 1.2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการ

 1. วิธีดําเนินการ

 2.1 สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับผู้สอบผ่านการสอบตามข้อ 1.1 ของส่วนราชการต่าง ๆ โดยเปิดรับสมัครสอบปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ ก.พ. กําหนด

 2.2 ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งของส่วนราชการ ให้สํานักงาน ก.พ. ก่อนวันเปิดรับสมัครตามกําหนดการที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด สําหรับรายละเอียดกําหนดการดําเนินการสอบ ตามเอกสารแนบท้าย 1 

 1. การรับสมัครสอบ

 3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์  http://job2.ocsc.go.th  หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจําปี 2562” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียด คลิก

สํานักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ขอขอบคุณ  http://www.kruwandee.com

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น