fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระฉายาลักษณ์ ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 20 พระรูป มอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดี และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน 8 พระรูป เพื่อมอบให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ  ด้วยความจงรักภักดี 

สามารถดาวน์โหลด พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 20 พระรูปได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ภาพพระราชทาน)

สามารถดาวน์โหลด พระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน 8 พระรูป ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือ พระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้พิจารณาจัดทำตัวอย่างการใช้ถ้อยคำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล บทอาศิรวาท โดยจัดทำเป็นอินโฟกราฟฟิก เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา www.royin.go.th และ เฟซบุ๊กแฟนเพจราชบัณฑิตยสภา ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม และใช้ราชาศัพท์ พราะนามาภิไธย สรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล ตามข้อมูลที่ได้มีประกาศสถาปนาเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนาถ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ดังความปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอน 14 ข หน้า 2 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และประกาศเรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกลับบังคมทูล กราบทูล ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ดังความปรากฏในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 117 ง หน้า 1 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

 

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น