สพฐเร่งยืนยัน ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกจังหวัด

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
สวัสดรครูประถม ครูประถมที่ติดตามข่าว การจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ทางสำหนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกหนังสือให้างทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมทุกพื้นที่ ขอให้ยืนยันสถานที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เพิ่มเติม ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2562  ครูประถมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

 

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2562 ที่เฟซบุ๊คส่วนตัวของคุณ สมศักดิ์ ตั้งกลชาญ  ได้เผยแพร่หนังสือจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ทุกเขต เรื่อง ขอให้ยืนยันสถานที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เพิ่มเติม  โดยมีเนื้อหาในหนังสือดังนี้

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดตั้งสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (เพิ่มเติม) โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่รับผิดชอบมากกว่า 1 จังหวัด ได้แจ้งสถานที่ตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอขอประกาศจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา (เพิ่มเติม) มีความสมบูรณ์ไม่เกิดข้อผิดพลาด จึงขอความร่วมมือจากท่านตรวจสอบและยืนยันสถานที่ตั้ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง และขอให้รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย

 

แสดงความคิดเห็น