fbpx

การวัดและประเมินผลการเรียน ,การสอนซ่อมเสริม, การสอบแก้ตัว, การเรียนซ้ำชั้น ,การเรียนซ้ำชั้นประถม, การเรียนซ้ำชั้นมัธยม, แนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น

การวัดและประเมินผลการเรียน ,การสอนซ่อมเสริม, การสอบแก้ตัว, การเรียนซ้ำชั้น ,การเรียนซ้ำชั้นประถม, การเรียนซ้ำชั้นมัธยม, แนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น

แสดงความคิดเห็น