fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

แนวข้อสอบครู กทม คู่มือเตรียมสอบ ล่าสุด ชุดที่ 7

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบครู กทม ใกล้สอบเข้ามาอีกแล้ว วันนี้ ครูประถม ได้นำแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม พร้อมเฉลย มาให้ทุกท่านที่สนใจศึกษา และขอขอบคุณแหล่งความรู้คลังข้อสอบทุกที่ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ข้อสอบ วิชาความรอบรู้ ครู กทม. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร

++โจทย์ข้อสอบการจัดการเรียนรู้ ( ข้อ 21 ถึง ข้อ 30)++
21. ข้อใดเป็นความหมายของการเรียนรู้
ก.การเปลี่ยนความคิด
ข.การเปลี่ยนพฤติกรรม
ค.กระบวนการการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
ง.ข้อ  ข.และ  ค.ถูกต้อง
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดการเปลี่ยนพฤติกรรม  กระบวนการการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
22.  ข้อใดคือองค์ประกอบที่ทำให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ก.แรงจูงใจ                                      ข.ระดับสติปัญญา
 ค.ระดับประสาทและสมอง                 ง.ถูกทุกข้อ
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด แรงจูงใจ   ระดับสติปัญญา  ระดับประสาทและสมอง
23. ข้อใดเป็นความหมายของการเรียนรู้
ก.การเปลี่ยนความคิด         ข.การเปลี่ยนทัศนคติ
ค.การเปลี่ยนพฤติกรรม      ง.กระบวนการการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
เฉลย ข้อ ง.แนวคิดกระบวนการการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
24.  ข้อใดคือองค์ประกอบของการเรียนรู้
ก.สิ่งเร้า                                  ข.แรงขับ
ค.การตอบสนอง                      ง.ถูกทุกข้อ
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดสิ่งเร้า  แรงขับ  การตอบสนอง
25. จงอ่านข้อความไปนี้
“ออซูเบลอธิบายว่าการเรียนรู้ที่ดี คือการเรียนรู้อย่างมีความหมายซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลสามารรถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับสิ่งเดิมที่มีอยู่ได้” ครูในข้อใดสอนตามความเชื่อของออซูเบล
ก. ครูขวัญใจให้นักเรียนคิดอย่างอิสระ
ข.ครูแก้วเด่นสอนให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด
ค.ครูดำสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้นภายในให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
ง.ครูขาวสร้างความเข้าใจเชื่อมโยงระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดครูขาวสร้างความเข้าใจเชื่อมโยงระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่
26.  “นักเรียนในชั้นเรียนของครูสดสวยมีฐานะยากจนจึงไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามา”  หากท่านเป็นครูสดสวยจะใช้ทฤษฎีของนักจิตวิทยากลุ่มใดแก้ไขปัญหานักเรียน
ก.ร่วมสมัย                         ข.มนุษยนิยม
ค.ปัญญานิยม                    ง.ผสมผสาน
เฉลย ข้อ ข. แนวคิดมนุษยนิยม
27.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้  มีความแตกต่างอย่างเด่นชัดจากวิธีการจัดการรู้ตรงจุดใด
ก. การนำแนวคิด  ทฤษฎีสำคัญๆ  มาใช้เป็นรากฐานความคิดในการพัฒนาสร้างสรรค์
ข.การกำหนดให้มีวีการหรือขั้นตอนในการเรียนรู้ตรงจุดต่างๆ
ค.การกำหนดวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้จัดการเรียนรู้ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง
ง.การกำหนดเป้าหมายไว้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทของผู้เรียนเท่านั้น
เฉลย ข้อ ก. แนวคิดการนำแนวคิด  ทฤษฎีสำคัญๆ  มาใช้เป็นรากฐานความคิดในการพัฒนาสร้างสรรค์
28. วิธีการเรียนรู้ใดที่ไม่เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทผู้เรียน
ก.วิธีการจัดการเรียนรู้แบบรู้จริง
ข.วิธีการจัดการเรียนรู้ตามเอกัตภาพ
ค.วิธีการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนนำตนเอง
ง.วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนโปรแกรม
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนโปรแกรม
29.  ข้อใดกล่าวสอดคล้องกับความหมายของการเรียนรู้
ก.การเรียนรู้เป็นที่ทำแทนกันได้
ข.การค้นพบคำตอบด้วยตนเองทำให้เกิดความสุข
ค.การเรียนรู้เกิดได้มากในช่วงต้นชีวิต
ง.สิ่งที่เรียนรู้แล้วจะมีความแน่นอนตายตัว
เฉลย ข้อ ข. แนวคิดการค้นพบคำตอบด้วยตนเองทำให้เกิดความสุข
30.ข้อใดเป็นความเชื่อพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก.ทุกคนมีความแตกต่างกัน  แต่เรียนรู้ได้เหมือนกัน
ข.การเรียนรู้เกิดได้ดีในห้องเรียน
ค.ทุกคนมีความสุขจากการเรียนรู้ได้
ง.การเรียนเป็นงานเฉพาะตัว
เฉลย ข้อ ก. แนวคิดทุกคนมีความแตกต่างกัน  แต่เรียนรู้ได้เหมือนกัน
ที่มา ::  http://www.sheetram.com
line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...