fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม.กรุงเทพมหานคร 2558

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย มาแล้วครับ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม.กรุงเทพมหานคร 2558 มาดูกันเลย

ข้อสอบ

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  ก. มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกระดับ ฯ
  ข. มุ่งพัฒนาคนไทยทุกคน ฯ
  ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ฯ
  ง. มุ่งพัฒนายกระดับการศึกษา ฯ
  ตอบข้อ ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ฯ

 2. หลักการ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีกี่ข้อ
  ก. 3 ข้อ
  ข. 4 ข้อ
  ค. 5 ข้อ
  ง. ุ6 ข้อ
  ตอบข้อ ง. ุ6 ข้อ

 3. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเอกภาพของชาติ
  ข.. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเพื่อปวงชน
  ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างแน่นอนทั้งสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้
  ง. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
  ตอบข้อ ง. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

 4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีจุดมุ่งหมายกี่ข้อ
  ก. 3 ข้อ
  ข. 4 ข้อ
  ค. 5 ข้อ
  ง. 6 ข้อ
  ตอบข้อ ค. 5 ข้อ

 5. ข้อใด ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  ก. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  ข. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข (correct answer)
  ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย
  ง. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  ตอบข้อง. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มี กี่สมรรถนะ
  ก.. 3 สมรรถนะ
  ข. 4 สมรรถนะ
  ค. 5 สมรรถนะ
  ง. 6 สมรรถนะ
  ตอบข้อ ค. 5 สมรรถนะ

 7. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  ก.ความสามารถในการสื่อสาร
  ข. คามสามารถในการคิด
  ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา
  ง. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
  จ. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  ตอบข้อ จ. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีกี่ข้อ
  ก. 4 ข้อ
  ข. 6 ข้อ
  ค. 8 ข้อ
  ง. 10 ข้อ
  ตอบข้อ ง. 10 ข้อ

 9. ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  ก.รักชาติ
  ข. ซื่อสัตย์สุจริต
  ค. มีวินัย
  ง. ใฝ่เรียนรู้
  ตอบข้อ ก.รักชาติ

 10. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แบ่งการศึกษาออกเป็นกี่ระดับ
  ก. 2 ระดับ
  ข. 3 ระดับ
  ค. 4 ระดับ
  ง. 5 ระดับ
  ตอบข้อ ง. 5 ระดับ

 11. ข้อใด คือระดับการศึกษาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  ก. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
  ข. การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาอุดมศึกษา
  ค. ก่อนปริญญาตรี ปริญญาตรี
  ง. ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
  ตอบข้อ ก. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

 12. การศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับใดจัดการศึกษาเป็นตัวชี้วัดช่วงชั้น
  ก. ป.1 ถึง ป.6
  ข. ป.1 ถึง ม.3
  ค. ม.1 ถึง ม.3
  ง. ม.4 ถึง ม.6
  ตอบข้อ ง. ม.4 ถึง ม.6

 13. ต 2.3 ม.4-6/3 ตัวเลข 2 หมายถึงข้อใด
  ก. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 2 คณิตศาสตร์
  ข. สาระการเรียนรู้ที่ 2
  ค. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 2
  ง. ช่วงชั้นการเรียนรู้ที่
  ตอบข้อ ง. ช่วงชั้นการเรียนรู้ที่

 14. ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  ก. กิจกรรมแนะแนว
  ข. กิจกรรมนักเรียน
  ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
  ง.กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
  ตอบข้อ ง.กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

 15. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ พื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุล
  ก. ก่อนประถมศึกษา
  ข. ประถมศึกษา
  ค. มัธยมศึกษาตอนต้น
  ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย
  ตอบข้อ ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ที่มา :: http://www.testthai1.com/read.php?tid=1058

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...