fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  

         จากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  ที่ทรงห่วงใยโรงเรียนขนาดเล็ก, โรงเรียนที่อยู่บนพื้นที่ห่างไกล ซึ่งพบปัญหา ขาดบุคลากรครู สิ่งอำนวยความสะดวก และโรงเรียนที่สอนคละชั้น จึงได้มีการจัดทำ “สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ “ ภายใต้การร่วมงานจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบันภาษาไทย สถาบันภาษาอังกฤษ ของ สพฐ. เป็นต้น  ซึ่งได้ดำเนินการทดลองการใช้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.รุ่นแรก จำนวน  40 โรงเรียน จากนั้นจึงเริ่มใช้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และขยายผลไปทั่วประเทศในปี 2561 นี้ โดยดำเนินการร่วมกับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

          รายละเอียดของสื่อการสอนนั้น จะเป็นของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โดยมีทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ และวิชาบูรณาการ โดยวิชาบูรณาการนั้น เป็นการรวมวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นน้อย หรือ มากเกินขีดความสามารถของผู้สอน เช่น คือ สุขศึกษา สังคม ดนตรี  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ เอาไว้ สำหรับโรงเรียนที่ต้องการ สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  ไปใช้งานสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์  http://bit.ly/2JiLwra  โดยมีข้อแม้ว่า สงวนลิขสิทธิ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://bit.ly/2JiLwra


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น