fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

หน่วยการเรียนที่ 1 การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม เรื่อง อัลกอริทึมเบื้องต้น 1

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คาบที่ 4 – 7 หน่วยการเรียนที่ 1 การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม เรื่อง อัลกอริทึมเบื้องต้น 1

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม                

ว 4.2 ม. 1/1  ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง

ว 4.2 ม. 1/2  ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของอัลกอริทึมและการเขียนอัลกอริทึม (K)

สามารถปฏิบัติการเขียนอัลกอริทึมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ (P)

เห็นคุณประโยชน์ของการเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (A)

สาระสำคัญ

อัลกอริทึม (algorithm) เป็นระเบียบวิธีหรือขั้นตอนวิธีที่ดำเนินการด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีระบบ มีลำดับขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ ซึ่งสามารถเขียนได้หลายรูปแบบ การเลือกใช้ต้องเลือกใช้ขั้นตอนวิธีที่เหมาะสม กระชับและรัดกุม

สาระการเรียนรู้

–   การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ำ

–   การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการออกแบบเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ

–   การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

–   ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, python, java, c

สื่อการเรียนรู้

สื่อ powerpoint 

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 

ใบงานที่ 1.2 เรื่อง อัลกอริทึมเบื้องต้น

เฉลย ใบงานที่ 1.2 เรื่อง อัลกอริทึมเบื้องต้น

สื่อ กิจกรรม ROBOT MOVING 

ใบกิจกรรม ROBOT MOVING หุ่นยนต์เก็บขยะ

ใบกิจกรรม ROBOT MOVING ขุมทรัพย์โจรสลัด

Comments
Loading...