fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ว 21103

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

คาบแรก วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ว 21103 ผู้สอนจัดให้มีการปฐมนิเทศรายวิชาเป็นการแนะนำขอบข่ายรายวิชา และวิธีการเรียนการสอนในรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการเรียนรู้ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง การวัดผลประเมินผล ซึ่งเป็นแนวทางในการที่จะทำให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สิ่งที่ผู้เรียนจะรับรู้ คือ

 1. คำอธิบายรายวิชา
 2. จุดประสงค์การเรียนรู้
 3. หน่วยการเรียนรู้
 4. การเช็คเวลาเรียน
 5. เกณฑ์การให้คะแนน และการตัดเกรด
 6. ข้อตกลงในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

โครงสร้างรายวิชา

เกณฑ์การให้คะแนน และการตัดเกรด

100-80  เกรด 4

79-75 เกรด 3.5

74-70 เกรด 3

69-65 เกรด 2.5

64-60 เกรด 2

59-55 เกรด 1.5

54-50 เกรด 1

49-0 เกรด 0

ข้อตกลงในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1.นั่งตามหมายเลขเครื่องที่กำหนด

2.บันทึกการใช้งานทุกครั้ง

3.รักษาความสะอาดในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ

4.มีสมุดจดความรู้ทุกครั้ง

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น