fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

อบรมครูวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์

อบรมครูวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์ ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ได้ดําเนินการวิจัยและพัฒนา หลักสูตร สือ และกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาการคํานวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๐) โดย สสวท. จะจัดอบรม ครูแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาการคํานวณ จํานวน ๒ หลักสูตร

๑) หลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคํานวณ ปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓
วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒) หลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคํานวณ ปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑
วันที่ ๒๒ เมษายน ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

หากผู้ใดสนใจสมัครและอบรมผ่านระบบอบรมครูของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ ในเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม

การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ปี 2562

อบรมครูวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์
อบรมครูวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปี 2561 รุ่นที่ 1

อบรมครูวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์
อบรมครูวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปี 2561 รุ่นที่ 2

อบรมครูวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์
อบรมครูวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์

 

ที่มา  https://teacherpd.ipst.ac.th/
 

Comments
Loading...