fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

แนวข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย ครู กทม

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

แนวข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย ครู กทม. ท่านสามารถฝึกทำข้อสอบได้จาก ครูประถม และหากมีเนื้อหาส่วนใดที่ผิดพลาด ต้อง ขอ อภัย มา ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบคุณแหล่งที่มา

จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด

1. บุคคลใดต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ก. เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี
ข. เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไล่ออก ปลดออก
ค. สามเณร นักบวช นักพรต
ง. ถูกเฉพาะ ก. และ ข.

2. บุคคลใดห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหาหานคร
ก. ภิกษุ สามเณร นักบวช
ข. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
ค. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ง. ถูกทุกข้อ

3. ให้ใครเป็นคนเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกและเรียกภายในกี่วัน
ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ข. นายกรัฐมนตรีภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใน 15 วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ง. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

4. เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลงเพราะเหตุอื่น จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายในกี่วัน และเว้นแต่กรณีใด
ก. ภายในกำหนดเวลา 90 วัน เว้นแต่อายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไม่ถึง 150 วัน
ข. ภายในกำหนดเวลา 60 วัน เว้นแต่อายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไม่ถึง 180 วัน
ค. ภายในกำหนดเวลา 120 วัน เว้นแต่อายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไม่ถึง 150 วัน
ง. ภายในกำหนดเวลา 90 วัน เว้นแต่อายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไม่ถึง 180 วัน

5. ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอให้ยุบสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นข้อเสนอทบทวนให้พิจารณาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งภายในกี่วัน
ก. ภายใน 15 วัน นับวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นควรให้ยุบสภา
ข. ภายใน 30 วัน นับวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นควรให้ยุบสภา
ค. ภายใน 60 วัน นับวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นควรให้ยุบสภา
ง. ภายใน 90 วัน นับวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นควรให้ยุบสภา

6. ในกรณีที่การดำเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภา กรุงเทพมหานครขัดแย้งกันจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กทม. ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยื่นข้อเสนอพร้อมด้วยเหตุให้ยุบสภากรุงเทพมหานคร ต่อใคร
ก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. ถูกทุกข้อ

7. บุคคลใดที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ก. มีสัญชาติไทย
ข. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 90 วัน
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไม่มีข้อใดถูก

8. สมาชิกภาพสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดบ้าง
ก. ขาดการประชุมสภากรุงเทพมหานครตลอดสมัยประชุมที่มีกำหนดไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข. ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาให้จำคุกถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
ค. ถึงคราวออกตามอายุของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร
ง. ถูกทุกข้อ

9. ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง
ก. อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
ข. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันสมัครไม่น้อยกว่า 180 วัน
ค. ได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กรุงเทพมหานครในปีที่สมัครหรือปีก่อนสมัครหนึ่งปี
ง. ถูกเฉพาะ ข. และ ค.

10. หน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่ตราข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิกกรุงเทพมหานคร
ก. ประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร
ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. สภากรุงเทพมหานคร
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

11. กรณีใดบ้างที่ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร พ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระ
ก. ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 23
ข. เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลาออกจากตำแหน่งโดยยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี
ค. ถูกสอบสวนทางวินัยร้ายแรง
ง. ไม่มีข้อใดถูก

12. ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ตามหลักการเลือกแล้วให้ใครเป็นคนประกาศชื่อประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครและประกาศลงในหนังสืออะไร
ก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. ประธานสภากรุงเทพมหานคร

13. สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมีจำนวนตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้เท่าใด
ก. การกำหนดเขตเลือกตั้ง ให้ถือเกณฑ์ราษฎรหนึ่งแสนคน เป็นประมาณโดยพยายามจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนราษฎรใกล้เคียง
ข. ให้ถือเกณฑ์ราษฎรหนึ่งหมื่นคนเป็นประมาณ แต่ละเขตเลือกตั้ง
ค. ให้ถือเกณฑ์ราษฎรสองแสนคนเป็นประมาณ แต่ละเขตเลือกตั้ง
ง. ถูกทุกข้อ

14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตท้องที่กรุงเทพมหานครให้ตราเป็นกฎหมายใด
ก. ระเบียบ
ข. พระราชบัญญัติ
ค. กฎกระทรวง
ง. ประกาศของกระทรวงมหาดไทย

15. ประธานสภากรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง
ก. บริหารกรุงเทพมหานคร
ข. ดำเนินกิจการของสภากรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานคร
ค. จัดให้มีการประชุมสภาเขตกรุงเทพมหานคร
ง. ดูแลบริหารราชการกรุงเทพมหานครแต่ละเขต

16. ตำแหน่งใดต่อไปนี้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

17. ในกรณีการยุบสภากรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอทบทวนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้กระทรวงมหาดไทยทำอย่างไรต่อไป
ก. ให้ทำเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ให้ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับแสดงเหตุผลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. ให้ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยลงในหนังสือพิมพ์
ง. ถูกทุกข้อ

18. เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นใหม่ภายในกี่วัน
ก. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง
ข. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง
ค. ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง
ง. ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง

19. การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตให้กระทำโดยหน่วยงานใด
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กรุงเทพมหานคร
ค. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ไม่มีข้อใดถูก

20. นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว สมาชิกกรุงเทพมหานครขอให้เปิดเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าไร
ก. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
ข. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
ค. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
ง. จำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด

ที่มา :: http://at-kroophhchai.blogspot.com/2015/06/blog-post.html


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น