fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

เรียนออนไลน์ฟรีพร้อมใบเกียรติบัตร ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล 

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สำหรับครูประถม นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลท่านใดที่สนใจเรียนออนไลน์ ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล พร้อมใบเกียรติบัตร หลังเรียนจบอีกด้วย ฟรีแบบนี้ มาเริ่มเรียนกันเถอะ

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายข้อมูล สารสนเทศและความรู้ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทความรู้ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กร ความหมาย ประเภท ระดับและประโยชน์ของการจัดการความรู้ องค์ประกอบของวงจรความรู้ ด้านคน ด้านเทคโนโลยีและด้านการบริหารการจัดการความรู้ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันและเพื่อการจัดเก็บความรู้ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ด้านการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 48 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของข้อมูล ระบบสารสนเทศและความรู้ได้
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายการจัดการความรู้ได้
4. ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของวงจรความรู้ได้
5. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัลได้
6. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ด้านการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Course Staff Image #2อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ
บริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด

Course Staff Image #2อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลงทะเบียนเรียนฟรีได้ที่

https://thaimooc.org/courses/course-v1:STOU-MOOC+stou020+2019_T1/about?

คู่มือการเข้าใช้ Thai MOOC

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/08/เรียนออนไลน์ฟรีพร้อมใบเกียรติบัตร-ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล.pdf” download=”all”]

วิดีโอก่อนเริ่มเรียน

 

ช่องทางการติดต่อ

ขอบคุณที่มา: Thai MOOC
Comments
Loading...