แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์  การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการฯ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก และได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาเป็นอย่างดี

              โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส

กลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

แบ่งการประกวดออกเป็น 3 รอบ

ในรอบระดับจังหวัดเป็นการพิจารณาเอกสารรายงานแผนงานโครงการหรือกิจกรรม

รอบระดับสิ่งแวดล้อมภาคพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกสถานศึกษาผ่านรอบที่ 1

รอบระดับประเทศสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าสู่การตัดสินระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมได้รับถ้วยรางวัล

รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Google Drive

แสดงความคิดเห็น