fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

แผนการจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

แผนการจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วางแผนจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดให้ พร้อมทั้งดำเนินการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักการของหลักสูตร เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาไทย ดังนั้นขั้นตอนการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียนของครูผู้สอน จึงจัดเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร

หน้าที่พลเมืองฯ

แผนฯ หน้าที่พลเมืองฯ ม.1 

แผนฯ หน้าที่พลเมืองฯ ม.2 

แผนฯ หน้าที่พลเมืองฯ ม.3

พระพุทธศาสนา

แผนฯ พระพุทธศาสนา ม.1 

แผนฯ พระพุทธศาสนา ม.2

แผนฯ พระพุทธศาสนา ม.3

ประวัติศาสตร์

แผนฯ ประวัติศาสตร์ ม.1 

แผนฯ ประวัติศาสตร์ ม.2

แผนฯ ประวัติศาสตร์ ม.3

เศรษฐศาสตร์

แผนฯ เศรษฐศาสตร์ ม.1 

แผนฯ เศรษฐศาสตร์ ม.2

แผนฯ เศรษฐศาสตร์ ม.3

ภูมิศาสตร์

แผนฯ ภูมิศาสตร์ ม.1 

แผนฯ ภูมิศาสตร์ ม.2

แผนฯ ภูมิศาสตร์ ม.3

 

ขอขอบคุณ ที่มา บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

Comments
Loading...