fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ฉบับสมบูรณ์

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

          เนื่องจากประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา  ในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ  โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ

          Krupatom ขอยกตัวอย่างรายละเอียดเบื้องต้นของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาให้ทราบ และสามารถดาวน์โหลดไปศึกษากันเพิ่มเติมได้ค่ะ

บทที่ 1 สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

บทที่ 2 ผลการพัฒนาการศึกษาไทย ปี 2552 – 2558

บทที่ 3 ปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษา

บทที่ 4 วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ

บทที่ 5  ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา

บทที่ 6 การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

 

ดาวน์โหลด แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579

 

ขอขอบคุณ www.รักครู.com

Comments
Loading...