ทัศนศิลป์ ม.1-3

แผน ศิลปะ ทัศนศิลป์ ม.1-3

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

แผน ศิลปะ ทัศนศิลป์ ม.1-3  แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยม
ศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วางแผนจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดให้ พร้อมทั้งดำเนินการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักการของหลักสูตร เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาไทย ดังนั้นขั้นตอนการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียนของครูผู้สอน จึงจัดเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร

รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่มา บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด 

แสดงความคิดเห็น