fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สืบสานแนวทางศาสตร์พระราชา 

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  จัดทำหนังสือเล่มนี้  เพื่อใช้เป็นแนวทางที่จะนำข้อมูลไปดำเนินงานในโรงเรียน สืบสานแนวทางศาสตร์พระราชา  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นำแนวคิดศาสตร์พระราชา  ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ศาสตร์พระราชา  ตามแนวพระราชดำริ  ผู้จัดทำหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน

โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม   มีเนื้อหาสาระ เข้าใจง่ายสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ โรงเรียน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน ผู้ปกปกครอง ชุมชน ผู้เกียวข้องทุกท่านจะได้รับประโยชน์ และความรู้จากการศึกษาจากหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างมาก

เลือกการอ่าน       

สารบัญ : ศาสตร์พระราชา จารึกไว้ในแผ่นดินปฐมเหตุแห่งการก้าวสู่ความพอเพียงของ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  , ศาสตร์แห่งความรู้…สู่ความพอเพียง , ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

 

 

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น