fbpx

คู่มือการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม ปีการศึกษา 2556

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 37

ในการเขียนหนังสือราชการสิ่งสำคัญคือต้องเขียนให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณแล้วยังจำเป็นต้องมีความชัดเจนถูกต้องสมเหตุสมผลมีการจัดลำดับเนื้อหาเป็นระเบียบ ไหนจะต้องใช้ถ้อยคำภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมและสละสลวยน่าอ่านอีกด้วย ครูประถม จึงมี คู่มือการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม ปีการศึกษา 2556 มาแนะนำให้ได้ใช้ได้อ่านฟรีอีกด้วย

คู่มือการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุมฉบับนี้ ได้รวบรวมขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการ
ประชุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนางชนากานต์ หมื่นนรินทร์ และ ผศ.อรวรรณ ทองเพิ่ม ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสารบรรณ และหลักการใช้ภาษาไทย โดยบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ และบุคลากรภายในวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การจดรายงานการประชุม ซึ่งได้รวบรวมหลักการใช้ภาษาไทยในการร่างหนังสือราชการ และหลักการร่างหนังสือราชการทั้ง 6 ชนิด ประกอบด้วยหนังสือภายนอก หนังสือราชการภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการหนังสือประชาสัมพันธ์ และหนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ รูปทั้งรูปแบบ ขนาดของหนังสือแต่ละชนิด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสรรบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เพื่อให้บุคลากรได้นําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบที่กําหนดไว้

หากรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากรผู้ถ่ายทอด และส่วนหนึ่งจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ หากมีข้อผิดพลาดประกานใด คณะผู้จัดทําขออภัยมา ณที่นี้ด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม ปีการศึกษา 2556

ที่มา: คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

แสดงความคิดเห็น