fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

แจกฟรี แบบฟอร์ม SAR+ID PLAN

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แบบฟอร์ม SAR+ID PLAN

 

ก่อนอื่นมาทำเข้าใจเกี่ยวกับ

การประเมินตนเอง

การประเมินตนเอง (Self Assessment)

การประเมินตนเอง หมายถึง การทบทวนการปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด อย่างไร และอยู่ในระดับใด

รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR)

รายงานการประเมินตนเอง คือ รายงานผลการประเมินการดำเนินงานของคณะ/วิทยาลัย หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย ที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กำหนด และรองรับการตรวจประเมินภายนอกต่อไป

 

 

แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN) ของครูสายงานการสอน

โหลดฟรี ที่นี่  คลิก

สำรอง แบบฟอร์ม SAR+ID PLAN-20200317T142324Z-001

ที่มา  จาก google drive 

โฟลเดอร์ Google ไดรฟ์
ตำแหน่ง
แบบฟอร์ม SAR+ID PLAN
เจ้าของ
นายธวัชชัย อุตตะ
แก้ไข
19 ก.พ. 2020 โดย นายธวัชชัย อุตตะ
สร้าง
19 ก.พ. 2020


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น