การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education)

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Qualit… อ่านต่อ การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education)

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality… อ่านต่อ การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)

ขอบข่ายการบริหาร สถานศึกษา

ขอบข่ายการบริหาร สถานศึกษา แนวทางการบริหารโรงเรียนเพื่อให้การบริหารโรงเรียนสนองกับการปฏิรูประบบราชการและให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพึงพอใจมากที… อ่านต่อ ขอบข่ายการบริหาร สถานศึกษา

EF (Executive Functions) ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ…ในวัยอนุบาล

ในประเทศไทยมี รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและคณะจากศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิด… อ่านต่อ EF (Executive Functions) ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ…ในวัยอนุบาล

พัฒนาทักษะสมอง Executive Functions-EF

ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “หนังสือและการอ่าน เครื่องมือพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions-EF (เอ็กคลูซีฟ ฟังก์ชั่น-อีแอฟ) ในเด็กปฐมวัย&#82… อ่านต่อ พัฒนาทักษะสมอง Executive Functions-EF

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพิ่มเติม 2545,2553) ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 สิงหา… อ่านต่อ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

วินัยข้าราชการครู : ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

วินัยข้าราชการครู ไม่ร้ายแรง 1. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ … อ่านต่อ วินัยข้าราชการครู : ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

วินัยข้าราชการครู

วินัย คือ กฏหมาย กฏ ข้อบังคับ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมที่กำหนดให้ปฏิบัติตามหรืองดเว้นการปฏิบัติ ? ข้าราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝ… อ่านต่อ วินัยข้าราชการครู

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 คุรุสภาได้ออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 ต… อ่านต่อ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ

มาตรฐานวิชาชีพครู

มาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) โด… อ่านต่อ มาตรฐานวิชาชีพครู