ด่วนที่สุด สพฐ. จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สำหรับคุณครูประถมที่ติตามข่าว สพฐ. ได้จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดด้านล่าง

 

แนวปฏิบัติการดําเนินการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

บัญชีจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๒๓,๐๘๖ อัตรา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ราย สพท.)

Download [1.17 MB]

 

แบบรายงานผลการใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562

 

บัญชีรายละเอียดรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน สควค. รุ่นที่ 3 – 5 (ใช้อัตราเกษียณฯ ปี 2562) จํานวน 130 อัตรา  และ บัญชีแผนการรองรับนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกรายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. รูปแบบประกันการมีงานทํา บรรจุปีการศึกษา 2562 จํานวนนักศึกษาทุน 5,253 อัตรา

แสดงความคิดเห็น