Adobe Photoshop เขาวงกต work1

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Adobe Photoshop เขาวงกต work 1 วิธีการทำและตัวอย่างที่สามารถฝึกทำได้

ตัวอย่าง

 

ตัวอย่างการทำ

วิธีการทำโครงแบบที่ 1

เครื่องมือที่ใช้ทำ

วิธีการทำโครงแบบที่ 2

วิธีการทำโครงแบบที่ 3

วิธีการทำโครงแบบที่ 4

แสดงความคิดเห็น