fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

เทคนิค การสอน ให้ถูกใจคนเรียน

1. ต้องรู้เขา รู้เรา 1.1 ต้องรู้ว่า ... เราจะทำ การสอน อย่างไร เช่น - ย่อยเนื้อหาความรู้ลงให้แคบ - หากเนื้อหามาก ก็แบ่งเป็นส่วนย่อย - ระบุสาระ หรือจุดประสงค์ ในการเรียนรู้ให้ชัดเจน - เรียบเรียงลำดับการสอน จากง่ายไปสู่ยาก (จากพื้นฐาน…

จิตวิทยาการศึกษา : ทฤษฎีพัฒนาการของซิกมันด์ ฟรอยด์

แนวคิดที่สำคัญของทฤษฎีแนวคิดที่สำคัญคือ ฟรอยด์ เชื่อว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ มีแรงจูงใจมาจากจิตไร้สำนึก ซึ่งมักจะผลักดันออกมาในรูปความฝัน การพูดพลั้งปาก หรืออาการผิดปกติทางด้านจิตใจในด้านต่างๆ เช่น โรคจิต โรคประสาท เป็นต้น…

พัฒนาการของมนุษย์

วัยทารก เริ่มตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 2 ปี พัฒนาการ วัยทารกเป็นวัยที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวางรากฐานของชีวิต วัยนี้เริ่มตั้งแต่คลอดออกจากครรภ์มารดาจนถึงประมาณ 2 ปีแรกของชีวิต  หลังจากที่คลอดออกมาจากครรภ์มารดาแล้ว …

แก้ flash drive ซ่อนไฟล์

แก้ flash drive ซ่อนไฟล์start > run > cmd > ok บางคนไม่เห็นรัน กด windows (ปุ่มสัญลักษณ์ windows ที่อยู่ระหว่าง Ctrl กับ Alt) + r > cmd > ok แล้วก็ไปที่ drive ที่เก็บข้อมูลแต่มองไม่เห็นอะไรผมสมมุติว่าเป็น drive H…

พัฒนาการ วัยประถมต้น

เด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น (6-9 ขวบ) นับเป็นวัยที่มีความสุข มีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตน เป็นวัยที่ใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อน เด็กจึงเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆจากเพื่อน…

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จิตวิทยาการศึกษา

จิตวิทยาสำหรับครู (Psychology for Teachers) จิตวิทยาการศึกษา มีความสำคัญต่อวิชาชีพครู  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการ ความสนใจ ความถนัด วิธีการเรียนรู้ (Learning styles) และพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน  …