fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

สํานักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

          ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ1.1…

แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ …

สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 35 อัตรา

          Krupatom นำเสนอข่าวสารการเปิดตำแหน่งว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในพื้นที่หลายจังหวัดด้วยกัน รายละเอียดดังนี้          สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา…

สื่อการสอนเพื่อฝึกสมาธิ

          การฝึกสมาธิ ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้มีใจจดจ่อต่อการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้ฝึกสามารถพัฒนาตนได้อย่างมีระบบ การเริ่มต้นด้วยการฝึกสมาธิจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่ง วันนี้ Krupatom มีภาพมาฝากเพื่อให้นักเรียนระบายสี ฝึกสมาธิ…

คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย

          วันนี้ Krupatom ขอแนะนำถึง คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย ซึ่งเป็นคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารของแต่ละโรงเรียนวัด จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ แก่ครู นักปฏิบัติการ บุคลากรในโรงเรียน…

ความแตกต่างของการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯแบบเดิมและแบบใหม่ ว.20/2561

          มีผู้ทำข้อสรุปเกี่ยวกับความแตกต่างของการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯแบบเดิมและแบบใหม่ ของการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯแบบเดิมและแบบใหม่ ว.20/2561 โดยมีใจความดังนี้เดิมองค์ประกอบการประเมินมี4ตอน​รวม100​คะแนน…

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ฉบับสมบูรณ์

          เนื่องจากประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา  ในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560…

แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

          จากนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาลดชั่วโมงเรียนของนักเรียนในภาควิชาการตามกลุ่มสาระหลักในชั้นเรียนถึงเวลา 14.00 น. จากนั้นนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน…

การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย​ของข้าราชการและลูกจ้าง​ประจำ​ สังกัด​ สพฐ.​

         เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือน​ ครั้งที่​ 1 (1​ เมษายน​ 2562) เป็นต้นไป​          โดยสาระสำคัญเพื่อนี้ให้สอดคล้องกับการกฎ​ ระเบียบที่ออกมาใหม่ (ทั้งกฎ​  ก.พ.และระเบียบกระทรวงการคลัง)​…

คุรุสภา ปรับโฉม แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

          ตามที่ คุรุสภา ได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้น  Krupatom ขอนำแบบฟอร์มมาให้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้ ซึ่งแบ่งตามประเภทใบอนุญาตค่ะดาวน์โหลดแบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทครู (คส.02.10) คลิก…