กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์มีทั้ง กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเดี่ยว ที่แตกต่างกันออกไปผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเพื่อไปศึกษาและนำไปใช้ต่อในอนาคตที่ดีได้ สา… อ่านต่อ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เป็นแบบฟอร์มที่สามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ในการทำงานข้างหน้าได้ สามารถดาวน์โหลดไ… อ่านต่อ แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปกรายงาน สวยๆ ปกจัดทำรูปเล่มประเมิน

ปกรายงาน สวยๆ ปกจัดทำรูปเล่มประเมิน ไฟล์ word แก้ไขได้

ปกรายงาน สวยๆ ปกจัดทำรูปเล่มประเมิน ครูประถมรวบรวมปกสวยๆมาฝาก ขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านน้ำสอด , โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ, เพจ สื่อเพื่อการเรีย… อ่านต่อ ปกรายงาน สวยๆ ปกจัดทำรูปเล่มประเมิน ไฟล์ word แก้ไขได้

เอกสารตกแต่งชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน

เอกสารตกแต่งชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน

เอกสารตกแต่งชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน ครูประถมรวบรวมเอกสารตกแต่งชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน สวยๆ มาฝาก ขอขอบคุณ เพจ นวัตกรรมสื่อการสอน ครูซับ… อ่านต่อ เอกสารตกแต่งชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นวัตกรรม PLC

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง … อ่านต่อ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นวัตกรรม PLC

ความต้องการด้านจิตใจ

ความต้องการด้านจิตใจของเด็ก (จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็กและอบรมเด็ก)

ความต้องการด้านจิตใจของเด็ก ความต้องการด้านจิตใจ ของเด็กนั้นมีความแตกต่างกันไปบ้างตามวัยของเด็ก แต่พอจะสรุปได้กว้างๆ ว่า สิ่งต่อไปนี้มีความจำเป็น และเ… อ่านต่อ ความต้องการด้านจิตใจของเด็ก (จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็กและอบรมเด็ก)

การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ธุรการชั้นเรียน

ความหมายของงาน ธุรการชั้นเรียน งานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน ธุรการชั้นเรียน  รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบผู้เรียนอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เพื่อให… อ่านต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ธุรการชั้นเรียน

สะเต็มศึกษา (STEM Education)

สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆเช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ท… อ่านต่อ สะเต็มศึกษา (STEM Education)

นวัตกรรมการศึกษา : สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กรวยประสบการณ์

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษานอกสถานที่ คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยผู้สอนและ… อ่านต่อ นวัตกรรมการศึกษา : สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กรวยประสบการณ์