fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Category

การบริหารจัดการชั้นเรียน

รวบรวม สื่อการเรียนการสอน ป.1-ม.6

รวบรวม สื่อการเรียนการสอน ป.1-ม.6 ครูประถม ขอขอบคุณแหล่งความรู้ดีดี จาก อจท. มา ณ โอกาสนี้สื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4…

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์มีทั้ง กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเดี่ยว ที่แตกต่างกันออกไปผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเพื่อไปศึกษาและนำไปใช้ต่อในอนาคตที่ดีได้สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กลุ่ม…

แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษา สามารถดาวน์โหลด และชมได้ ขอขอบคุณขอมูลจาก โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง วิทยาคม จ.ปทุมธานี ที่เผยแพร่เป็นวิทยาทานสืบต่อไป ครูประถมขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้…

ปกรายงาน สวยๆ ปกจัดทำรูปเล่มประเมิน ไฟล์ word แก้ไขได้

ปกรายงาน สวยๆ ปกจัดทำรูปเล่มประเมิน ครูประถมรวบรวมปกสวยๆมาฝาก ขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านน้ำสอด , โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ, เพจ สื่อเพื่อการเรียนรู้ชุดที่1ดาวน์โหลด ที่นี่

เอกสารตกแต่งชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน

เอกสารตกแต่งชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน ครูประถมรวบรวมเอกสารตกแต่งชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน สวยๆ มาฝาก ขอขอบคุณ เพจ นวัตกรรมสื่อการสอน ครูซับเวย์‎เครือข่ายครู ป.๑ - ป.๖ แห่งประเทศไทย , สื่อสอนครูปุณยนุชอัพเดต 4/4/62…

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นวัตกรรม PLC

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ…

ความต้องการด้านจิตใจของเด็ก (จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็กและอบรมเด็ก)

ความต้องการด้านจิตใจของเด็ก ความต้องการด้านจิตใจ ของเด็กนั้นมีความแตกต่างกันไปบ้างตามวัยของเด็ก แต่พอจะสรุปได้กว้างๆ ว่า สิ่งต่อไปนี้มีความจำเป็น และเป็นที่ต้องการสำหรับเด็กทุกคน คือความรักความอบอุ่น…

การบริหารจัดการชั้นเรียน : ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน

หลัก การบริหาร ตามทฤษฎี POSDCoRB POSDCoRB คือ หลักใน การบริหาร จัดการองค์กรที่ใช้กันทั้งในภาครัฐและเอกชน  ที่ผู้มีอำนาจบริหารมีหน้าที่ และบทบาทการบริหารอยู่ ๗ ประการ คือP- Planning หมายถึง การวางแผน ได้แก่…

การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ธุรการชั้นเรียน

ความหมายของงาน ธุรการชั้นเรียน งานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน ธุรการชั้นเรียน  รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบผู้เรียนอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายดำเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ดีที่สุด…

สะเต็มศึกษา (STEM Education)

สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆเช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์  รวมเข้าด้วยกัน - Science…