fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Category

การบริหารจัดการชั้นเรียน

นวัตกรรมการศึกษา : สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กรวยประสบการณ์

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษานอกสถานที่ คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวางแผนและเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ ณ สถานที่อันเป็นแหล่งความรู้ในเรื่องนั้น…

เคล็ดลับปรับห้องเรียน แบบ BBL  (Brain-based Learning)

การบริหารจัดการชั้นเรียน Classroom  Tips 1.เตรียมปรับห้องเรียนใหม่   เคล็ดลับปรับห้องเรียน แบบ BBL (Brain-based Learning) เนื่องจากสภาพโรงเรียนในประเทศไทยส่วนมาก  มักอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างรก  ข้าวของที่สะสมไว้ในแต่ละปีมากขึ้นทุกวัน …

การใช้จิตวิทยาใน การปรับพฤติกรรม ในชั้นเรียน (Behavior)

การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน การปรับพฤติกรรม นักจิตวิทยาใช้คำว่า “พฤติกรรม” เป็นสื่อระบุถึงการกระทำอันเนื่องมาจากการกระตุ้น หรือถูกจูงใจจากสิ่งเร้าต่างๆ ซึ่งเมื่อศึกษาให้ละเอียดแล้ว การกระทำหรือพฤติกรรมที่เราได้เห็นหรือได้สัมผัสรับรู้นั้น…

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)

สมองกับการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ สมอง เป็นฐาน (Brain based Learning: BBL) สมองเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ การรู้จักสมองจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ…

การจัดการชั้นเรียน บรรยากาศที่พึงปรารถนาและลักษณะของชั้นเรียนที่ดี

บรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน ใน การจัดการชั้นเรียน จัดการเรียนการสอน ผู้สอนต่างปรารถนาให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างราบรื่น และผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร…

การบริหารจัดการชั้นเรียน : แนวคิดและหลักการบริหาร จัดการชั้นเรียน

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร จัดการชั้นเรียน                 การบริหาร จัดการชั้นเรียน เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้สะอาดเรียบร้อย น่าอยู่ น่าเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และการเรียนการสอนของผู้สอน…

การบริหารจัดการชั้นเรียน : ความสำคัญและองค์ประกอบของการบริหารจัดการชั้นเรียน

ความสำคัญ ของการบริหารจัดการชั้นเรียน                 ความสำคัญ ของ การบริหารจัดการชั้นเรียน (Importance of Classroom Management) ที่มีต่อผู้เรียน ดังต่อไปนี้                1. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความอบอุ่นในขณะอยู่ในชั้นเรียน…

การ บริหารจัดการชั้นเรียน : ความหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียน

                การ บริหารจัดการชั้นเรียน เป็นวิธีการดำเนินการให้ชั้นเรียนได้อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะดำเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง…