คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ครูประถม ขอขอบคุณ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ได้เผยแพร่ เป็นวิทยาทาน ได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการนิเทศภายใ… อ่านต่อ คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562

ว่าด้วยเรื่องของหลักสูตร หากจะค้นหาหลักสูตรด้วยตนเอง ครูประถม ขอแนะนำ แหล่งข้อมูลของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เราสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลที่กระทรว… อ่านต่อ หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562

เอกสารธุรการ

รวบรวม เอกสารงานภายใน ครูโรงเรียน

เอกสารธุรการ งานที่ครูต้องรู้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องมากขึ้น ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง วิทยาคม จ.ปทุมธานี ที่เผยแพร่เป็นวิทยาทานส… อ่านต่อ รวบรวม เอกสารงานภายใน ครูโรงเรียน

ตัวอย่าง การตรวจสอบพัสดุ ปี 2562

วันนี้ ครูประถม ได้นำเอาแบบฟอร์มตัวอย่าง การตรวจสอบพัสดุ ปี2560 ที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง มาให้ศึกษาและเป็นแนวทางการใช้งาน ซึ่งทุกโรงเรียนต้อ… อ่านต่อ ตัวอย่าง การตรวจสอบพัสดุ ปี 2562

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ OBECQA

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้  เกณฑ์ปีที่ 2559-2560 ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง วิทยาคม จ.ปทุมธานี ที่เผยแพร่เป็นวิทยาทานสืบต่อไป ครูป… อ่านต่อ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ OBECQA

ตัวอย่าง เอกสารส่งเรื่องขอยืมเงิน การอบรมของครู

เอกสารส่งเรื่องขอยืมเงิน การอบรมของครู ประกอบไปด้วย ตัวอย่างการขอยืมเงินราชการ,ตัวอย่างการส่งหลักฐานขอเบิกเงิน กรณีสำรองจ่ายไปก่อน ,ใบเบิกค่าใช้จ่ายใน… อ่านต่อ ตัวอย่าง เอกสารส่งเรื่องขอยืมเงิน การอบรมของครู

การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา 2562

ตามกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ.2561  กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึก… อ่านต่อ การประกันคุณภาพการศึกษา 2562

การประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการประเมินตนเอง sar

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พ… อ่านต่อ รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการประเมินตนเอง sar