fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Category

การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผล

แนวทางการรวบรวมเอกสารประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทำแผนการเรียนรู้

ครูประถมมีข่าวสารดีๆมาฝากคุณครูทุกท่านในเรื่องเกณฑ์การตัดสินจะต้องมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคําขอโดยต้องผ่านเกณฑ์การ ประเมินไม่น้อยกว่า 3…

คุรุสภาจัดโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี “ครูดีจึงบอกต่อ”

สำหรับครูประถมที่สนใจสมัครเข้าโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี...เพื่อเด็กดี กิจกรรม "ครูดีจึงบอกต่อ" สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า…

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ครูประถม ขอขอบคุณ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ได้เผยแพร่ เป็นวิทยาทาน ได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อสร้างรูปแบบและ กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียน…

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๒

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับสถานศึกษา ปี ๒๕๖๒ ที่จะประเมินในรอบปีนี้ สําหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษามาตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๒๘…

องค์ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ 1 เล่ม แบบฟอร์ม

องค์ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ 1 เล่ม มีอะไรบ้าง ครูประถมได้รวบรวมองค์ประกอบที่จะมีในแผนการจัดการเรียนรู้ 1 เล่มนั้น ต้องประกอบด้วย ส่วนประกอบดังนี้ ปกนอก ปกใน คำนำ บันทึกข้อความ รายงานผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้…

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว6/2562 ก.ค.ศ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถดูรายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูได้ที่นี้ Download แหล่งที่มา :: สำนักงาน ก.ค.ศ.

ตัวชี้วัดต้องรู้ ตัวชี้วัดควรรู้

ตัวชี้วัดต้องรู้ ตัวชี้วัดควรรู้เป็นแหล่งสาระการเรียนรู้ในหลายหลากวิชาให้ดาวน์โหลดและนำไปใช้กันได้อย่ามีประโยชน์ในวันข้างหน้า และสะดวกในการทำงาน สามารถดาวน์โหลดตัวชี้วัดต้องรู้ ตัวชี้วัดควรรู้ ได้ที่นี้  การงานอาชีพ…

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ5)

ตัวอย่าง แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ5 ม.1 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ5 ม.2…

การประกันคุณภาพการศึกษา 2562

ตามกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง…

สํานักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

          ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 1.1…