e-Book การประชุมวิชาการ คุรุสภา ปี2562 ตัวอย่างงานวิจัย หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

เอกสาร e-Book การประชุมวิชาการ คุรุสภา ปี2562 ตัวอย่างงานวิจัย หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม เพื่อคุณครูประถม และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณ… อ่านต่อ e-Book การประชุมวิชาการ คุรุสภา ปี2562 ตัวอย่างงานวิจัย หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

มาดูความหมายของ จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) “ความสุขเราคืออะไร?”

สำหรับครูประถมแล้วนี้ อาจจะเป็นแนวทางในการสอนในเรื่องของความสุขนั้นคืออะไร เพื่อที่เด็กๆ จะได้รู้จักว่าความสุขเกิดจากตัวเรา และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อ… อ่านต่อ มาดูความหมายของ จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) “ความสุขเราคืออะไร?”

ไฟล์หน้าปก-700x394

นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ชี้ ครูประถมสำคัญที่สุด

นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ชี้ “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว” ครูประถมมีส่วนในการพัฒนาสังคมอย่… อ่านต่อ นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ชี้ ครูประถมสำคัญที่สุด

การจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ

วันนี้ ครูประถม เจอแหล่งเรียนรู้ที่ดีแหล่งหนึ่งอยากจะนำมาแชร์ เป็น การจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ โดย&n… อ่านต่อ การจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การวิจัยพัฒนาการเรียน รู้

การวิจัยพัฒนาการเรียน รู้ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใ… อ่านต่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การวิจัยพัฒนาการเรียน รู้

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้

การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ คือการนำระเบียบวิธีวิจัยมามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งมาจากความเชื่อว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรี… อ่านต่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : ความเป็นมาของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ความเป็นมาของ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำหนดไว้ดังนี้           หมวด 4 แน… อ่านต่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : ความเป็นมาของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้