การจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ

วันนี้ ครูประถม เจอแหล่งเรียนรู้ที่ดีแหล่งหนึ่งอยากจะนำมาแชร์ เป็น การจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ โดย&n… อ่านต่อ การจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การวิจัยพัฒนาการเรียน รู้

การวิจัยพัฒนาการเรียน รู้ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใ… อ่านต่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การวิจัยพัฒนาการเรียน รู้

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้

การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ คือการนำระเบียบวิธีวิจัยมามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งมาจากความเชื่อว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรี… อ่านต่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : ความเป็นมาของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ความเป็นมาของ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำหนดไว้ดังนี้           หมวด 4 แน… อ่านต่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : ความเป็นมาของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้