fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

การวิจัย

องค์ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ 1 เล่ม แบบฟอร์ม

องค์ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ 1 เล่ม มีอะไรบ้าง ครูประถมได้รวบรวมองค์ประกอบที่จะมีในแผนการจัดการเรียนรู้ 1 เล่มนั้น ต้องประกอบด้วย ส่วนประกอบดังนี้ ปกนอก ปกใน คำนำ บันทึกข้อความ รายงานผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้…
Read More...

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การวิจัยพัฒนาการเรียน รู้

การวิจัยพัฒนาการเรียน รู้ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั้น…
Read More...

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้

การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ คือการนำระเบียบวิธีวิจัยมามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งมาจากความเชื่อว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้”…
Read More...

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : ความเป็นมาของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ความเป็นมาของ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำหนดไว้ดังนี้           หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม…
Read More...