ข้อสอบ O-NET 62 ป.6

ข้อสอบ O-NET 62 ปีการศึกษา 2561 วันนี้ครูประถมได้นำข้อสอบ onet 62  ป.6 มาให้ดาวน์โหลดที่นี่ ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต… อ่านต่อ ข้อสอบ O-NET 62 ป.6

ราชกิจจานุเบกษา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี)

ราชกิจจานุเบกษา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาข… อ่านต่อ ราชกิจจานุเบกษา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี)

ปรับแก้วิธีประเมินว.20 เน้นไม่สร้างภาระครู

ปรับแก้วิธีประเมินว.20 เน้นไม่สร้างภาระครู

ปรับแก้วิธีประเมินว.20 เน้นไม่สร้างภาระครู แต่ให้เกิดความหลากหลายไม่ใช่ใช้วิธีการเดียวประเมินทั่วประเทศ แต่ต้องเป็นการประเมินที่เหมาะสมกับแต่ละบริบทขอ… อ่านต่อ ปรับแก้วิธีประเมินว.20 เน้นไม่สร้างภาระครู

ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับผ่านการพิจารณากฤษฏีกา

ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับผ่านการพิจารณากฤษฏีกา

ข่าว ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับผ่านการพิจารณากฤษฏีกา มีทั้งหมด 101 มาตรา โดย กอปศ.เห็นด้วยกับ ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับผ่านการพิจารณาก… อ่านต่อ ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับผ่านการพิจารณากฤษฏีกา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ราชกิจจานุเบกษา 6 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562   ขอขอบคุณข้อมูลจาก :: เฟซบุ๊กแฟนเพจเ… อ่านต่อ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 ปี 2562 ONET62

ผลการสอบ โอเน็ต ปีการศึกษา 2561 จะประกาศผลตามวันเวลานี้ โดยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้… อ่านต่อ ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 ปี 2562 ONET62

การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา 2562

ตามกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ.2561  กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึก… อ่านต่อ การประกันคุณภาพการศึกษา 2562

การประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการประเมินตนเอง sar

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พ… อ่านต่อ รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการประเมินตนเอง sar