fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ข้อสอบ

แนวข้อสอบกลาง ป.2 , ป.4 , ป.5 ,ม.1 , ม.2

แนวข้อสอบกลาง ป.2 , ป.4 , ป.5 ,ม.1 , ม.2 จากสำนัก อจท. การใช้ข้อสอบกลางเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนใน 5 ชั้นเรียน ได้แก่ 1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาภาษาไทย 2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์…
Read More...

ข้อสอบ O-NET 62  ม.6

ข้อสอบ O-NET 62 วันนี้ครูประถมได้นำข้อสอบ onet 62 ม.6 มาให้ดาวน์โหลดที่นี่ ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 …
Read More...

ข้อสอบ O-NET 62 ม.3

ข้อสอบ O-NET 62 ปีการศึกษา 2561 วันนี้ครูประถมได้นำข้อสอบ onet 62 ม.3 มาให้ดาวน์โหลดที่นี่ ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2…
Read More...

ข้อสอบ O-NET 62 ป.6

ข้อสอบ O-NET 62 ปีการศึกษา 2561 วันนี้ครูประถมได้นำข้อสอบ onet 62 ป.6 มาให้ดาวน์โหลดที่นี่ ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์…
Read More...

รวมข้อสอบชั้น ป.6 ทุกรายวิชา

รวมข้อสอบชั้น ป.6 ทุกรายวิชา รวมข้อสอบชั้น ป.6 ทุกรายวิชา ĉ ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6.doc ดู ดาวน์โหลด 1976 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 21 ก.ย. 2560 15:40 Sophnn Channel…
Read More...

รวมข้อสอบชั้น ป.4 ทุกรายวิชา แจกฟรี

รวมข้อสอบชั้น ป.4 ทุกรายวิชา ĉ ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4.doc ดู ดาวน์โหลด 12562 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ก.พ. 2559 23:24 Sophnn Channel ĉ ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา…
Read More...

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   …

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จัดให้มีการทดสอบโดยวัด ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน คือ ความสามารถด้านภาษา…
Read More...

ความสามารถในการคิด : การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT)

ความสามารถในการคิด หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดจำแนกแยกแยะ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่แปลกใหม่ ของเหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ด้วยเหตุผล เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ข้อสอบ การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน…
Read More...

ความสามารถด้านเทคโนโลยี : การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT)

ความสามารถด้านเทคโนโลยี หมายถึง มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณธรรม ข้อสอบ การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT)…
Read More...

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT)

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถในการจัดการและเผชิญกับ สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ตนเองสามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง ข้อสอบ การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT)…
Read More...