fbpx
Browsing Category

ครูประถม

ครูประถม

นวัตกรรมการศึกษา : นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

ประเภทของนวัตกรรมการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษาไว้หลายมาตรา มาตราที่สำคัญ คือ มาตรา 67…
Read More...

ภาษาอังกฤษ : กิจกรรมที่ 1 Present Simple.

Change the verb in brackets into Present Simple. 1.  They (drink) coffee every morning. ……………………………………………………………………………………………………………. 2.  Dang always (have) dinner with his family. ……………………………………………………………………………………………………………. 3.  My…
Read More...

การบริหารจัดการชั้นเรียน : รูปแบบ การจัดการชั้นเรียน และประเภทการจัดบรรยากาศการเรียนรู้

รูปแบบการจัดชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน จัดได้หลายรูปแบบ โดยจัดให้เหมาะสมกับบทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน จำนวนนักเรียน สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน ขนาดของห้องเรียน เป็นต้น ครูควรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดโต๊ะ เก้าอี้ มุมวิชาการ และมุมต่าง…
Read More...

ประกาศปฎิทิน รับนักเรียน สพฐ.ปี2561

สพฐ.กำหนดนโยบายและแนวปฎิบัติ รับนักเรียน ปีการศึกษา 2561แล้ว พร้อมแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อเตรียมออกประกาศ วันนี้(16ต.ค.)ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)…
Read More...

ร.10 รับสั่งสานต่อ โรงเรียน คุณธรรมขอให้ถือเป็นหน้าที่สร้างคนดี

โรงเรียน “หมอเกษม” หนุนโรงพัก-รัฐสภาคุณธรรม ที่ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี แสดงปาฐกถา“พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…
Read More...

38 วิธีสู่ความเป็นครูมืออาชีพ!

การพัฒนา ครู อาจารย์ก็เหมือนการพัฒนาประเทศ พัฒนาโลก หากครูซึ่งเป็นผู้ประสาทวิชาขาด แนวทางในการพัฒนาตนแล้ว คงจะไม่สามารถพัฒนาคำสอนหรือบทเรียนให้ทันตามโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ มีวิธีการดังนี้ ... 1. ครู จะมีการเตรียมตัวก่อนเข้าสอน…
Read More...

โพล ชี้การสอนในห้องเรียนส่งผลปฏิรูปสูงสุด

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการสำรวจ โพล Education Watch เรื่อง “ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาไทย” โพล “ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาไทย” Education…
Read More...

สพฐ.คลอดเกณฑ์รับนักเรียนปี61 กำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องห้ามขยาย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ. ) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ. ) ว่าที่ประชุมรับทราบแนวทางการรับ นักเรียน ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.…
Read More...