ประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

          โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย  มุ่งเน้นส่งเสริมนักเรียนตามแนวทางของโค… อ่านต่อ ประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

สอบ เกมวิ่งแข่ง โปรแกรม Scratch

สอบ เกมวิ่งแข่ง โปรแกรม Scratch มีเวลาให้ผู้เรียนปฏิบัติ 30 นาที จากนั้น save as ชั้น ชื่อ งาน  ในไดร์ฟ d ห้องของตัวเอง ตัวอย่าง 1-1 dekd t1 ดาวน… อ่านต่อ สอบ เกมวิ่งแข่ง โปรแกรม Scratch

โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเีรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนเองสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ควา… อ่านต่อ โครงงานคอมพิวเตอร์

โปรแกรม Scratch เบื้องต้น

ใบกิจกรรม โปรแกรม Scratch สะแครช ม.1

ใบกิจกรรม โปรแกรม Scratch สะแครช ม.1  ครูประถม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเนื้อหาความรู้ และแบบฝึกหัดไว้ฝึกความชำนาญสำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้ ความรู้… อ่านต่อ ใบกิจกรรม โปรแกรม Scratch สะแครช ม.1

แบบฝึกหัด เครือข่ายความพิวเตอร์

แบบฝึกหัด เครือข่ายความพิวเตอร์ ครูประถม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเนื้อหาความรู้ และแบบฝึกหัดไว้ฝึกความชำนาญสำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้ เนื้อหาความรู้ เครือข่า… อ่านต่อ แบบฝึกหัด เครือข่ายความพิวเตอร์

แบบฝึกหัด การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น

การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น ครู ได้รวบรวมความรู้ เรื่อง Microsoft Excel เบื้องต้น ไว้ ดังนี้  วัตุประสงค์ อธิบายหลักการทำงานเบื้องต้… อ่านต่อ แบบฝึกหัด การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) คือ ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง และสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิ… อ่านต่อ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network)

โปรแกรม Scratch เบื้องต้น

คำสั่งพื้นฐานของ Scratch

คำสั่งพื้นฐานของ Scratch Script คำสั่งทำให้ Scratch มีการเคลื่อนไหว สีสัน และปฏิสัมพันธ์ คำสั่งของ Scratch ถูกแบ่งออกเป็นหมวด 10 หมวด คือ Mo… อ่านต่อ คำสั่งพื้นฐานของ Scratch