พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 มีใจความดังนี้ ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 สาระสำคัญดังนี้ ดาวน์โหลดเพื่ออ่าน คลิก ที่มา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพิ่มเติม 2545,2553) ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 สิงหา… อ่านต่อ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒