พรบ การศึกษา – ครูประถม.คอม https://www.krupatom.com ครูประถม.คอม พัฒนาครูเพื่อการศึกษาของเด็กไทย Wed, 01 May 2019 14:38:30 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.6 https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-com-krupatom0001-1-32x32.jpg พรบ การศึกษา – ครูประถม.คอม https://www.krupatom.com 32 32 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 https://www.krupatom.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/education_7877 Wed, 01 May 2019 14:37:10 +0000 https://www.krupatom.com/?p=7877

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วั […]

The post พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 มีใจความดังนี้

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/05/T_0049.pdf” download=”all”]

ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

The post พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 https://www.krupatom.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/education_7869 Wed, 01 May 2019 14:28:42 +0000 https://www.krupatom.com/?p=7869

พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เม […]

The post พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 สาระสำคัญดังนี้

ดาวน์โหลดเพื่ออ่าน คลิก

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/05/T_0005.pdf” download=”all”]

ที่มา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา

 

The post พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ https://www.krupatom.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89/education_605 Sat, 20 Jan 2018 01:00:46 +0000 https://www.krupatom.com/?p=605

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพิ่ม […]

The post พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพิ่มเติม 2545,2553)
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2542
ฉบับที่ 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 สิงหาคม 2542 บังคับใช้ 20 สิงหาคม 2542
ฉบับที่ 2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ธันวาคม 2545 บังคับใช้ 20 ธันวาคม 2545
ฉบับที่ 3 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 กรกฎาคม 2553 บังคับใช้ 23 กรกฎาคม 2553
มีทั้งสิ้น 9 หมวด 78 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาติ
พระราชบัญญัติ นี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้

..
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอื่นในส่วนที่ได้

บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัติ
นี้แทน

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความ
ก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิต”    หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
สถานศึกษา”  หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย
สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่

หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์
และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับ
การส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น
การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก    โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการ
ประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผู้สอน” หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ
ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม

การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของทั้งของรัฐและเอกชน
คณาจารย์”   หมายความว่า   บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
แต่ละแห่งของรัฐและเอกชน
ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษา
นอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง
ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน
การสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ
กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการตาม
พระราบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

ศึกษาต่อได้ที่ moe.go.th

The post พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>