fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

การประเมิน

การประเมิน

แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษา สามารถดาวน์โหลด และชมได้ ขอขอบคุณขอมูลจาก โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง วิทยาคม จ.ปทุมธานี ที่เผยแพร่เป็นวิทยาทานสืบต่อไป ครูประถมขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้…

การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย​ของข้าราชการและลูกจ้าง​ประจำ​ สังกัด​ สพฐ.​

เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือน​ ครั้งที่​ 1 (1​ เมษายน​ 2562) เป็นต้นไป​โดยสาระสำคัญเพื่อนี้ให้สอดคล้องกับการกฎ​ ระเบียบที่ออกมาใหม่ (ทั้งกฎ​  ก.พ.และระเบียบกระทรวงการคลัง)​…

ขั้นตอนและเอกสารหลักฐาน ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่

Krupatom ขอนำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร มีเอกสารหลักฐานอะไรบ้างเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการประเมิน เลื่อนเงินเดือนครูตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2561…

CPO Model รูปแบบหนึ่งของการประเมินโรงเรียน

CPO ModelCPO Model ประกอบด้วยการประเมินส่วนสำคัญ 3 ส่วนใหญ่ๆ  ที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องตามลำดับ  คือ1.การประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อม (Context)ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อม  หมายถึง  บริบท ต่าง ๆ…

ครูผู้ช่วย แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติการนับเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปีให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการ วันแรกเป็นวันเริ่มต้นและนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน กรณีลาคลอดบุตร ลาป่วย…

CIPP Model การประเมินโครงการตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม

ในการดำเนินงานตามโครงการหรือการบริหารโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการของภาครัฐหรือภาคเอกชน จะต้องมีการวางแผนโครงการโดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้เพื่อคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง…