สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด สมรรถนะของครู ดังนี้

สมรรถนะครู ตามที่สำนักงานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมาเพื่อเป็นข้อปฏิบัติที่ดีสำหรับครูในการพัฒนาตนเอง มีดังนี้ 1. สมรรถนะหลัก (มี… อ่านต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด สมรรถนะของครู ดังนี้

หลักธรรม สำหรับครู : ครองตน ครองคน ครองงาน

หลักธรรม ที่นำมาฝากครูในครั้งนี้ ขอแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1.หลักธรรม สำหรับการครองตน 2.หลักธรรม สำหรับการครองคน 3.หลักธรรม สำหรับการครองงาน 1.หลักธรรม… อ่านต่อ หลักธรรม สำหรับครู : ครองตน ครองคน ครองงาน

หลักธรรมสำหรับครู : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน

หลักธรรมสำหรับครู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน หลักคุณธรรม สำหรับคนไทยในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วั… อ่านต่อ หลักธรรมสำหรับครู : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน

คุณธรรมของครู : ลักษณะของครูดีตามคำสอนในพุทธศาสนา

ลักษณะของครูดี ตามคำสอนในพุทธศาสนา หลักคำสอนหรือหลักธรรมในพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความเป็นคร ประกอบด้วย หลักธรรม 7 ประการ คือ ปิโย น่ารัก คือ การทำตัวเป็… อ่านต่อ คุณธรรมของครู : ลักษณะของครูดีตามคำสอนในพุทธศาสนา

คุณธรรมของครู : ความหมายและความสำคัญ

เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดผลกระทบต่อการประพฤติปฏิบัติของครู  ทำให้ คุณธรรมของครู ตกต่ำ  จนเกิดวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวิชาชีพครูในขณะนี้  อย… อ่านต่อ คุณธรรมของครู : ความหมายและความสำคัญ