fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ห้องเรียน ครูอภิญญา

อีก หนึ่ง ช่องทางกำลังใจ เข้าไปเพิ่มยอดวิว และกดไลค์ให้นักเรียน ประกวด สภาจำลอง

ตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจําลอง” ขึ้น และทาง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อง ๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ทางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้อัพผลงานขึ้นบน…
Read More...

คำถามชวนคิด การทดสอบ กิจกรรม โรบอทเรียงแก้ว

โจทย์ ให้นักเรียนออกแบบการจัดวางแก้ว 5 ใบ แล้วตามคำถามต่อไปนี้ กำหนดให้แก้วเริ่มต้นคือแก้วคว้ำ 1.ให้นักเรียนใช้ทักษะ Engineer ในการออกแบบแก้ว 5 ใบ และออกแบบตารางการเดินแก้ว (6คะแนน) 2.ให้นักเรียนใช้ทักษะ Math ในคำนวณขนาดแก้ว…
Read More...

การจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุดได้มีการประกาศใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ซึ่งเป็น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับ 2…
Read More...

กิจกรรม1 โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเีรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนเองสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง…
Read More...

สิ่งที่ต้องส่ง กิจกรรม STEM ROBOT เรียงแก้ว วิทยาการคำนวณ แนวคิดเชิงคำนวณ

สิ่งที่นักเรียน ม. 2 ต้องส่ง 1.ใบรายงาน 1 แผ่น ประกอบด้วย รูป 4 ขั้นตอน STEM หรือรูป การจัดวางแก้ว พร้อม QR Code (link from google drive gmail) รูปแบบการส่งแบบที่ 1 รูปแบบการส่งแบบที่ 2 2.AR วิดีโอ…
Read More...

กิจกรรม STEM ROBOT เรียงแก้ว วิทยาการคำนวณ แนวคิดเชิงคำนวณ

STEM ROBOT เรียงแก้ว กิจกรรมโรบอทเรียงแก้ว นี้เป็นกิจกรรม Unplugged Programming ที่ทำให้นักเรียนได้กระบวนการคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่าแนวคิดเชิงคำนวณ จุดประสงค์ อธิบายวิธีการเขียนอัลกอริทึมได้…
Read More...

สร้าง QR Code สำหรับมือใหม่

การสร้าง QR Code สำหรับมือใหม่ วันนี้ ครูประถม นำความรู้ที่น่าสนใจที่ใครก็สามารถศึกษาและทำเองได้ นั่นคือ การสร้าง QR Code ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลย ขั้นตอนการสร้าง QR Code 1. เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ www.qr-code-generator.com…
Read More...

เค้าโครง การตั้งชื่อของโครงงาน

เค้าโครง การตั้งชื่อของโครงงาน จะช่วยทำให้เราเข้าใจการจัดทำโครงงานมากขึ้นลองศึกษากันดูนะคะ 1. ชื่อโครงงาน ชื่อโครงงานเป็นสิ่งสำคัญประการแรก เพราะชื่อโครงการจะช่วยโยงความคิดไปถึง วัตถุประสงค์ของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์…
Read More...

กิจกรรม ROBOT MOVING ใบงาน วิทยาการคำนวณ

กิจกรรม ROBOT MOVING ใบงาน วิทยาการคำนวณ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็นขั้นตอน เป็นระบบคล้ายหุ่นยนต์โดยมีแก้วเป็นวัตถุที่ช่วยให้เห็นภาพมากขึ้น เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน…
Read More...