ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาไทย กว่า 135 แบบ

แบบฝึกคัดลายมือภาษาไทย 135 แผ่น ซึ่งสื่อการเรียนรู้ชุดนี้คงจะมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดที่นี่ครับ  ที่มา :: https://www.khaok… อ่านต่อ ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาไทย กว่า 135 แบบ

การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม (Questioning Method)

การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม (Questioning Method) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดยผู้สอนจะป้อนคำถามในลักษณะต่าง ๆ ท… อ่านต่อ การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม (Questioning Method)

วิธีสอนแบบดัลตัน (Dalton Laboratory Plan)

วิธีสอนแบบดัลตัน (Dalton Laboratory Plan) เป็นวิธีสอนที่ไม่แบ่งชั้นเรียนและไม่จัดตารางสอนเป็นชั่วโมง แต่ใช้ห้องทดลอง (Laboratory) ตามวิชาที่กำหนดไว้ใน… อ่านต่อ วิธีสอนแบบดัลตัน (Dalton Laboratory Plan)

วิธีสอนแบบจุลภาค (Micro-Teaching Method)

วิธีสอนแบบจุลภาค (Micro-Teaching Method) เป็นวิธีสอนที่ยึดหลักการย่อส่วนทั้งขนาดของชั้นเรียน ระยะเวลาที่สอนและชนิดของทักษะ วิธีสอนแบบจุลภาคใช้เวลาประม… อ่านต่อ วิธีสอนแบบจุลภาค (Micro-Teaching Method)

กลวิธีการสอนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

กลวิธีการสอนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีมากมายหลายวิธีแล้วแต่สาขาวิชา แต่โดยทั่วไปนิยมสอนตามแนวคิดของ วิลเลี่ยมส์ ซึ่ง… อ่านต่อ กลวิธีการสอนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

การเรียนการสอนของรูปแบบ เอส.ที.เอ.ดี. ( STAD )

การเรียนการสอนของรูปแบบ เอส.ที.เอ.ดี. ( STAD )“ STAD ” คือ “Student Teams Achievement Division” กระบวนการดำเนินการมีดังนี้ 1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละคว… อ่านต่อ การเรียนการสอนของรูปแบบ เอส.ที.เอ.ดี. ( STAD )

Content – Based Instruction

การสอนภาษาโดยใช้เนื้อหาเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ภาษา(Content – Based Instruction) การเรียนภาษาต่างประเทศจะได้ผลมากที่สุดถ้าครูสอนให้ผู้เรียนใช้ภาษาในสถา… อ่านต่อ Content – Based Instruction

วิธีธรรมชาติ ( Natural Method )

วิธีธรรมชาติ ( Natural Method ) วิธีนี้ใช้วิธีสอนโดยให้ผู้เรียนพบปะคลุกคลีกับเจ้าของภาษาโดยตรง เป็นวิธีที่จะต้องลงทุนมาก เพราะจะต้องจ้างครูอังกฤษหรืออ… อ่านต่อ วิธีธรรมชาติ ( Natural Method )

การสอนแบบเอกัตภาพ ( Individualized Instruction )

การสอนแบบเอกัตภาพ ( Individualized Instruction )การเรียนการสอนแบบนี้ในระดับโรงเรียนเพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เอง ในประเทศไทยเริ่มการสอนภาษาอังกฤษแ… อ่านต่อ การสอนแบบเอกัตภาพ ( Individualized Instruction )

การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instructional Models of Cooperative Learning)

การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instructional Models of Cooperative Learning) รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือพัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการเรียนรูปแบบร่… อ่านต่อ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instructional Models of Cooperative Learning)